شـرکت مهندسی ایمـن تجهیـز افـق

این شرکت بدینوسیله با توجـه به، بکارگیری اساتیـد دانشگاهـی و کارشناسـان خبـره در انجـام پروژه هـای مختلف با نهـایت تعهـد و دقـت درارائـه خدمـات و بهـره منـدی از تجهیـزات و امکـانات پیشرفتــه وهمچنیـن انجام کـار با سـرعت و دقت تمام با هدف کسـب حداکثـر رضـایت مشتـری، حفـظ وصیـانت از نیــروی کارارزشمنــد شرکت امادگی خود را جهت همکاری اعلام می دارد . .

شـرکت مهندسی ایمـن تجهیـز افـق مفتخـــر است کـه با کادری متخصص ، متعهـد و مجـرب، خدماتـی با کیفیـت و سـرعت مطلــوب در زمینـه های گوناگون به بخش های صنعتــی و خدماتــی ارائه می نمایـد . .

تجهیزات کار در ارتفاع


ساخت و نصب انواع تابلو های ایمنی و هشداردهنده با سایزهای مختلف واستاندارد


انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی و ارزیابی در امور زمینه های ایمنی بهداشت و محیط زیست و تهیه MSDS مواد شیمیاییتاَمین نیروی انسانی متخصص و نگهداری تجهیزات وتاَسیسات ومراکز مربوط به HSE


تهیه وتاُمین کلیه ملزومات حفاظت فردی مانندِ انواع لباس کار ، انواع دستکش و لوازم حفاظت دست...

تجهیزات کار در ارتفاع / هارنس / لنیارد / کارابین / کلاه کار در ارتفاع /

مهندسی ایمنی

وجود ماشین آلات و ابزارهای فراوان در محیط های صنعتی باعث در خطر قرار گرفتن کارگران می شود و به همان اندازه که فن آوری رو به افزایش است و استفاده از ماشین آلات منجر به افزایش مخاطرات و بروز حوادث در محیط های کاری می شود پس نیاز به تجهیزات ایمنی هم افزایش می یابد.

ایمنی صنعتی علمی است که به شما کمک می کند در مقابل حوادثی که در محیط کار برایتان رخ می دهد با استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب از نیروی کار محافظت کرده و در این خصوص سرمایه گذاری می شود.

اگر بخواهیم تعریف دقیق و مناسبی از ایمنی داشته داشته باشیم می توان به دور بودن از خطر عنوان کرد که این عمل با ارائه خدمات ایمنی در محیط کار و در مکان ها مختلف امکان پذیر است و به صورت ساده تر می توان گفت که شرایطی را که منجر به آسیب رسیدن به کارکنان، تجهیزات ایمنی و یا باعث می شود مواد را از بین ببرد که نتیجه آن کاهش کارایی می باشد را کنترل می نماید.

براساس تعاریفی که در خصوص ایمنی داشتیم، مهندسی ایمنی شامل یکسری مقررات میباشد کارفرما ر امجبور به ارائه خدمات ایمنی از جمله کفش ایمنی و لباس کار (لباسکار) و دیگر تجهیزات ایمنی می کند تا محیطی امن ایجاد شود و مواردی که در مهندسی ایمنی صنعتی مورد توجه قرار میگیرد :

  • پیشگیری از حوادث
  • عوامل انسانی
  • طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات
  • مدیریت و راهبری ایمنی
  • آموزش
  • بازرسی

مهندسی ایمنی هم با گسترش علم توسعه یافته و حیطه فعالیت خود را به موارد زیر گسترده نموده است :

  • مدیریت خطر
  • پیشگیری از خطرات
  • مهندسی آتش سوزی
  • کنترل خطر

 

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی