شـرکت مهندسی ایمـن تجهیـز افـق

این شرکت بدینوسیله با توجـه به، بکارگیری اساتیـد دانشگاهـی و کارشناسـان خبـره در انجـام پروژه هـای مختلف با نهـایت تعهـد و دقـت درارائـه خدمـات و بهـره منـدی از تجهیـزات و امکـانات پیشرفتــه وهمچنیـن انجام کـار با سـرعت و دقت تمام با هدف کسـب حداکثـر رضـایت مشتـری، حفـظ وصیـانت از نیــروی کارارزشمنــد شرکت امادگی خود را جهت همکاری اعلام می دارد . .

شـرکت مهندسی ایمـن تجهیـز افـق مفتخـــر است کـه با کادری متخصص ، متعهـد و مجـرب، خدماتـی با کیفیـت و سـرعت مطلــوب در زمینـه های گوناگون به بخش های صنعتــی و خدماتــی ارائه می نمایـد . .

کارکنان مجرب
کیفیت

رضایت مشتری
ایمنی

رضایت مشتری

تجهیزات کار در ارتفاع


ساخت و نصب انواع تابلو های ایمنی و هشداردهنده با سایزهای مختلف واستاندارد


انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی و ارزیابی در امور زمینه های ایمنی بهداشت و محیط زیست و تهیه MSDS مواد شیمیاییتاَمین نیروی انسانی متخصص و نگهداری تجهیزات وتاَسیسات ومراکز مربوط به HSE


تهیه وتاُمین کلیه ملزومات حفاظت فردی مانندِ انواع لباس کار ، انواع دستکش و لوازم حفاظت دست...