درباره ما

شـرکت مهندسی ایمـن تجهیـز افـق مفتخـــر است کـه با کادری متخصص ،  متعهـد و مجـرب، خدماتـی  با کیفیـت و سـرعت مطلــوب در زمینـه های گوناگون به بخش های صنعتــی و خدماتــی ارائه می نمایـد .

این شرکت بدینوسیله با توجـه به، بکارگیری اساتیـد دانشگاهـی و کارشناسـان خبـره در انجـام پروژه هـای مختلف با نهـایت تعهـد و دقـت درارائـه خدمـات و بهـره منـدی از تجهیـزات و امکـانات پیشرفتــه وهمچنیـن انجام کـار با سـرعت و دقت تمام با هدف کسـب حداکثـر رضـایت مشتـری، حفـظ وصیـانت از نیــروی کارارزشمنــد شرکت امادگی خود را جهت همکاری اعلام می دارد .

اهـم فعالیتهـــای شـرکت به شــرح ذیل می باشـد :

1- تهیه وتاُمین کلیه ملزومات حفاظت فردی مانندِ انواع لباس کار ، انواع دستکش و لوازم حفاظت دست ، انواع کفش ایمنی و لوازم حفاظت پا انواع کلاه ایمنی ولوازم حفاظت سر، انواع عینک  ولوازم حفاظت چشم ، انواع ماسک و وسایل حفاظت از سیستم تنفسی ، انواع گوشی و تجهیزات حفاظت از گوش ، انواع شیلد و تجهیزات حفاظت از صورت ، انواع کمربند و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع ،  انواع تجهیزات حفاظت در مقابل حریق و …..

2- سیستم یکپارچه(خودروسازی)

3- برگزاری دوره هـای مختلف آموزشـی وصـدور پایان دوره    

4- مهندسی تصفیه فاضـلاب؛ روشنایی؛ گرمایش و سرمایش ؛کنترل صدا  حفاظ ماشین آلات ؛ بهسازی محیط کار سم پاشی و طعمه گذاری

5- اارائه کلیه خدمات مهندسی HSE از جمله : مشاوره ؛ ممیزی ؛ بازرسی ؛ ارزیابی ؛ پایش واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، آلاینده های زیست محیطی طب کار

6- و ارزیابی در امور زمینه های ایمنی بهداشت و محیط زیست و تهیه MSDS مواد شیمیایی

ضمناٌ این شرکت با توجه به توانمندیهای خود تا کنون تجهیزات حفاظت فردی ارگانهـا و شرکتهـای معتبـر بین المللـی همچـون پروژه های شـرکت سابیـر ، پروژه هـای ناجـا ، شرکتهـای عضـو گروه مپنـا ، تام ایران خـودرو ،گروه بهمـن موتور و برخی شرکتهـای فعال در زمینه نفت وگاز جنوب کشـور را تامیـن نموده است.

همچنین در زمینه مدیریت پیمانی H.S.E پروژه های صبا- ارم – ابریشم شرکت پایا سازه پاسارگاد – پروژه های مهر مشکین شهر و پیله سحران شرکت خاوران یول اردبیل،پروژه تهرانسر شرکت احرار زنجان از جمله فعالیتهای این شرکت در زمینه خدمات HSE بوده در زمینه امداد و نجات نیز می توان از مانور امداد نجات در فاز 14 پارس جنوبی با همکاری شرکت POGC و آموزش امداد نجات نام برد.  در زمینه آموزش پرسنل پروژه های مختلف شرکت آباد سازان ایران شرکت های عضو گروه 7 اردبیل، مهندسین طراح شرکت ناردیس طرح های انرژی و آموزش تعداد بسیاری از دانشجویان رشته های ایمنی و بهداشت سراسر کشور نیز میتوان از سوابق آموزشی این شرکت نام برد.

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.