Petzl FALCON AAA

هارنس رگلاژی

  • جهت ايجاد حداکثر احساس راحتی حین كار در

حالت تعلق، کمربند و حلقه های پا بوسیله فوم های

منفذ دار با امکان تهویه پوشانده شده اند.

  • توزيع يكنواخت وزن میان كمربند و حلقه های پا حین

تعلیق توسط حلقه اتصال شكمی

  • توزيع يكنواخت وزن در سرتاسر كمربند توسط دو

حلقه اتصال جانبی تسمه ای جهت استفاده موردی

برای ايجاد راحتی حین حمايت روی سطوح

  • حلقه تسمه ای پشت کمربند جهت اتصال لینارد

جلوگیری از سقوط

  • سگک پشت کمربند جهت وصل كردن هارنس های

سینه TOP CROLL يا TOP

  • کمربند و حلقه های پا مجهز به سگک های خودکارDoubleBack

جهت تنظیم سریع و آسان

  • چهار حلقه تجهیزات: دو حلقه بزرگ از جنس سخت

در جلو برای دسترسی آسان به ابزار و دو حلقه

انعطاف پذير در پشت كه در صورت قرار داشتن كوله بر

پشت كاربر، ايجاد مزاحمت نمی نمايد.

  • دو شیار ويژه نگهدارنده ابزار هارنس فالکون    CARITOOL

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین